skip to Main Content

Kommunikation
Det bedste ved kommunikationen er, at opleve, at opleve gensidig forståelse, anerkendelse af ens ens følelser og tanker samt synspunkter, der samlet set giver en oplevelse af at have en livsberigende kommunikation og accept af den person man er.

Med forskellige sprogkoder i terapien, til møderne med andre, der ikke beherkser tegnsprog, supervision af andre faggrupper, kurser mv., ligger en udfordring i, at skabe flow i den gensidige dialog i kommunikationen.

Med respekt for ovennævnte, kan den direkte tegnsproglige dialog og kommunikation imødekomme personens sprogkode. Ved brug af tegnsprogstolke til møder / forældresamtaler, imødekommes ligeledes behovet.

Deafpsyk samarbejder med forskellige højt kvalificerede tegnsprogstolke og, der har været tilknyttet klinikkens arbejdsopgaver og derfor kan indgå i en respektfuld tolkning.

Deafpsyk har mulighed for, at tilbyde forskellige tolkeformer til f.eks. hørende, døve, hørehæmmede, døvblevne/ CI-bruger, døvblinde.

Om tegnsprog
Siden november 2013, behandles lovforslag i dansk Sprognævn, der har til formål, at give tegnsprogs en formel anerkendelse i dansk lovgivning, således tegnsprog kan opnå lovgivningsmæssig anerkendelse som vores øvrige nordiske lande.

Baggrunden herfor: ”Dansk tegnsprog er et selvstændigt sprog med egen grammatik, syntaks og udviklingshistorie. Dansk tegnsprog tales og avendes af flere tusinde døve og hørehæmmede, deres hørende pårørende og fagfolk. Dansk tegnsprog er ud over, at være et kommunikationsmiddel også en stærk del af døves identitet og kernen i døves kultur. ”

Såfremt lovforslaget accepteres, giver det dansk tegnsprog status svarende til dansk sprog. Med anerkendelse af dansk tegnsprog, vil Danmark fremadrettet overholde FN´s konvention vedr. rettigheder for personer med handicap (FN´s handicapkonvention).

Deafpsyk tager udgangspunkt i psykologforeningens retningslinier vedr. de psykologfaglige etiske principper omkring de særlig  kommunikations forhold omkring den tegnsproglige kommunikation samt tegnsprogstolkning.

Back To Top